Den stora guiden till skorstenar och val av skorsten

Skorstenen är en viktig del av ett hus. Den är nödvändig vid alla typer av braskaminer, eldstäder och vedeldade don för att leda ut rökgaser från huset. En vacker skorsten är en prydnad i sig för huset, och en funktionell och hel skorsten en viktig brandsäkerhetsfråga.

Men något kanske inte många tänker på är vikten av att ha rätt skorsten till rätt kamin. Det är inte alltid vare sig bra, säkert eller effektivt att välja vilken skorsten som helst.

Murade skorstenar

Den murade skorstenen är det som vi vanligtvis tänker oss som en skorsten..Den stora fördelen med en murad skorsten är att den i sig hjälper till att värma upp huset, eftersom den i sig lagrar värme.

Det gör den dessutom underifrån, eftersom en murad skorsten måste byggas från botten av huset. Skorstenen innehåller vanligen sex till åtta kanaler.

Det gör det möjligt att ansluta flera eldstäder till skorstenen. En eldstad per rökkanal får plats. Materialet som används är ofta pimpsten, men vanliga tegelstenar, keramik och leca förekommer.

En variant av den murade skorstenen är den så kallade blockskorstenen. Den levereras i sektioner så att det är lätt att bygga upp den korrekt. Blocken sätts ihop som Lego ungefär.

Stålskorsten med stålkonstruktion

En skorsten behöver däremot inte vara av murad sten. Det räcker fint med en stålkonstruktion av rör som leder ut röken på utsidan av huset. Det finns en mängd olika stålskorstenar på marknaden och de flesta är relativt enkla att installera. Installationen kan i princip ske var som helst i huset. Det måste dock ske på ett sätt som inte riskerar huset eller invånarna i det. Därför finns det en hel del regler om hur denna stålkonstruktion ska vara konstruerad och tillverkad och hur den ska monteras för att anses säker.

Det gäller både inne i huset och det som sticker upp ovanför det. En stålskorsten kan antingen vara godkänd för att ligga an mot brännbara material, eller så behövs en form av isolering runt skorstenen för att skydda huset mot värmen som alstras.

Det gäller att följa bruksanvisningarna noga. De skorstenar som får ligga an mot brännbart material, kan ändå, trots försiktighetsåtgärder orsaka stor skada om en skorstensbrand utbryter. Minsta miss i en sådan konstruktion ger en stor risk.

hus med skorsten vid havet

Säkerhetsaspekter

Alla skorstenar som säljs i form av moduler på marknaden måste uppfylla ett antal höga säkerhetskrav. Annars kan de orsaka brand- och rökskador. Det är också viktigt att skorstenen har de mått som krävs.

Oavsett vilken modell av skorsten som väljs är det viktigt att den går en bit över taknocken. Den ska dessutom vara minst en meter hög ovan själva taktäckningen.

Om inte detta uppfylls kan inte skorstenen godkännas. Det ska också finnas inspektionsluckor att tillgå för husägaren och sotaren så att statusen på hela skorstenen kan kollas av.

Om en murare uppför en skorsten sten för sten är det viktigt att han eller hon också bygger enligt de normer och regler som finns för skorstensbyggnationer.

Vilken skorsten ska man välja?

När ett hus byggs från grunden och när det byggs till är det lämpligt att installera en murad skorsten. Välj helst en skorsten med flera kanaler, så att det går att bygga ut eldstadssystemet för flera värmekällor om så skulle behövas eller önskas.

Fördelen med de murade alternativen är att de i sig fungerar som jättelika radiatorer i ett hus. Dessutom värmer de upp huset hela vägen från botten till taket.

I ett redan färdigställt hus är det enklast och billigast att installera en stålskorsten. Det kräver minimalt med arbete, vilket håller nere totalkostnaden. Därför kan en stålskorsten vara ett hett alternativ även vid nybyggnationer.

Det kanske inte är fullt lika snyggt, men lika hållbart. En av de stora fördelarna med en stålskorsten är också att eldstadens placering inte blir begränsad till där skorstenen finns. Det går att sätta den näst intill var som helst, vilket ge en frihet som många eftersträvar.

Dimensioner

Alla skorstenar passar inte alla braskaminer, eller för den delen en ved- eller pelletseldad central anläggning. Skorstenen måste vara dimensionerad för den eldstad som ska användas. Det finns en hel del regler och rekommendationer vad gäller storleken.

Effekten i kaminen, längden på skorstenen och huruvida det handlar om en kvadratisk rörgång som i den murade skorstenen eller rund som i stålskorstenen påverkar vilken storlek som krävs.

Det gäller att avpassa kanalen rätt. För stort rör ger inte samma effekt på utsuget som ett mindre, samtidigt som ett mindre inte räcker till för att ta emot all rök som kan bildas. Standarden sätts av svensk byggnorm.

Tala alltid med en fackman angående kombinationen kamin/eldstad och skorstensval inför en nybyggnation.

murad skorsten på tak

Att installera skorsten

En skorstensinstallation kräver alltid en fackmans händer, eller motsvarande, för uppgiften. Det gäller både stålrörsmodeller och murade alternativ. I vissa fall är uppbyggnaden så enkel att en händig person kan göra det själv, men då behövs kunskap, kompetens och noggrannhet.

Det gäller både planeringen av var den ska sättas och själva installationen. Ta fram husets ritningar så blir arbetet mycket lättare. Att det är att föredra en fackman för uppgiften beror på att anslutningen är så enormt viktig.

Om det blir fel, kan hela huset brinna upp, eller så kan personer i huset bli förgiftade av kolmonoxid eller rökgaser. Det är inga roliga scenarion.

Därtill behövs nästan alltid åtminstone en bygganmälan till kommunen. Först när bygganmälan lämnats in kan arbetet påbörjas.

Efter avslutat arbete behöver distriktets sotare gå igenom systemet för att kunna godkänna det.

Renovera en skorsten

Skorstenar håller länge, men till slut tröttnar de och börjar läcka och krackelera. Istället för att byta ut den murade skorstenen går det nästan alltid att renovera den.

Det görs genom att kanalerna eller utgångarna tätas inifrån. Det kan ske med ett särskilt material eller med insatsrör. Med lite puts på det och kanske lite byte av stenar så blir skorstenen som ny igen. Att montera en skorstenshuv på skorstenstoppen förlänger livslängden på skorstenen.

Det är ofta bra mycket billigare att renovera än att bygga helt nytt. Om en murad skorsten sedan sköts rätt håller den i väldigt många år.

En stålskorsten kan rosta med tiden. Då går det att byta ut specifika delar på skorstenen för att åter få den i funktionsdugligt skick.

Viktigt

Materialbestämmelser, lagar, regler, rekommendationer och arbetsmetoder ändras ständigt. Kontrollera därför alltid aktuella regler med gällande branschorganisation eller fackman innan du påbörjar ditt projekt.

Skorstensfria kaminer

Skorstensfria kaminer är precis som de låter – kaminer som inte behöver någon skorsten. De kan enkelt och behändigt installeras var som helst i huset eller lägenheten och är därför attraktiva alternativ för den som söker eldens atmosfär. Skorstensfria kaminer ger valfrihet, utan stora investeringar.

Uppbyggnad av en skorstensfri kamin

En skorstensfri kamin är en eldstad där en vätska hälls i en behållare. Genom en förbränning skapas lågor som inte är helt olik den som en öppen eld med ved ger. Designen på eldstaden kan sedan varieras i det oändliga.

På marknaden finns allt från replikor av gamla hederliga öppna spisar, engelska spismodeller och hederliga kaminer till modernt och till och med futuristiskt designade eldstäder i stål och glas.

Designeldar kan installeras på vägg, sättas på bord och stå som enskilda prydnader i mitten av ett rum. De flesta skorstensfria kaminer har ett elegant glasskydd, som säkrar eldsäkerheten.

Bränsle för skorstensfria kaminer

Bränslet i skorstensfria kaminer är bioetanol. Det är en produkt som kommer i rinnande form eller som en gel. Bioetanol, eller denaturerad etanol som det också kallas, avger inga farliga avgaser, och gör det mycket lämpligt som bränsle inomhus.

Det enda som bildas är koldioxid, ånga och värme. Produkten är tillverkad av förnybara material som tillåts jäsa. De kan handla om trä, majs eller potatis. De olika fabrikaten har olika kvalitet och olika värmeeffekt.

Vissa billigare alternativ kan ha en något udda lukt. Liksom alla andra förbränningar stjäl också biobränslet luftens syre. Det gör att en god och väl fungerande ventilation behövs i det rum kaminen används i.

eld i skorstensfri kamin

Effekt på skorstensfri kamin

Den värme som alstras av en skorstensfri kamin är nog så behaglig. Det kan jämföras med att ha en eldstad utan kassett eller insats.

Däremot ska inte den skorstensfria kaminen ses som en uppvärmningskälla i huset eller lägenheten. Så varmt blir det inte.

Det är dessutom ganska dyrt att hålla brasan igång. En timmes eldning kräver upp till en halvliter vätska, till en kostnad om 10 – 15 kronor.

Den stora guden till gasolkaminer

Elektrisk skorstensfri kamin

En elektrisk braskamin är också en typ av skorstensfri kamin. Den elektriska braskaminen fungerar utan någon form av bränsle och ansluts enkelt via det elektriska vägguttaget. Den elektriska kaminen finns i fristående utförande med eller utan fläkt som du kan flytta runt och placera där du behöver en extra värmekälla i bostaden.

Idag finns även elektriska braskaminer som kan monteras i väggen eller monteras utanpå och användas både med och utan värmeeffekt eller fläkt.

Fördelen med en elektrisk kamin är att du i de flesta modeller kan ändra flammönstret och ställa in ljusstyrkan för att skapa den stämning du önskar i rummet. Det finns även kaminer på marknaden där du kan växla mellan olika färgval på eldstadens flammor som t.ex. den traditionella bärnstensfärgade glöden till en blåskimrande flamma.

Viktigt

Elektriska installationer måste utföras av en auktoriserad elinstallatör. Läs alltid anvisningarna från tillverkaren noggrant innan du använder en elektrisk kamin.

Billigt och enkelt

En stor fördel med skorstensfria kaminer är givetvis att det inte behövs någon skorsten. Det gör installationen både enkel och billig. Kaminerna kan placeras nästan var som helst, men ett säkerhetsavstånd till brännbara material är viktigt oavsett om det är en elektrisk kamin eller om kaminen drivs med bioetanol.

Även om själva kaminen har ett skydd, blir den ändå rejält varm. En meters marginal är ett minimimått. En annan fördel är att bränslet består av en lätthanterlig vätska, istället för ved. Det ger inget spill i form av aska. Inte heller behövs några större vedupplag som tar plats och skräpar ner.

Att välja skorstensfri kamin

Vilken modell som passar i det enskilda huset är till stora delar en smaksak. Däremot är det klokt att notera att vägghängda modeller alltid måste förankras ordentligt, så att de inte utgör någon fara för hus eller person.

Det är också klokt att kika lite extra på förbrännaren. Den ska vara lätt att ställa in och inte gärna vara tillverkad av koppar. Koppar är i och för sig snyggt, men sådana brännare blir riktigt varma och det går åt mer bränsle än nödvändigt.

Välj då hellre en modell med en brännare i ett annat material och en brännare som verkligen kan regleras ordentligt.